Chào mừng bạn đến với Daotaoaffiliate
0837326789

Quỹ thành viên là gì? Đặc điểm, quy định của quỹ thành viên 2021

5/5 - (1 bình chọn)

Quỹ thành viên là quỹ thành viên đầu tư chứng khoán có là một hình thức đầu tư được rất nhiều nhà đầu tư chú ý tới. Vậy quỹ thành viên là gì? Đặc điểm và quy định quỹ thành viên là gì? Tìm hiểu quy định về hoạt động của quỹ thành viên theo quy định hiện hành trong bài viết dưới đây:

Quỹ thành viên là gì?
Quỹ thành viên là gì?

Quỹ thành viên là gì?

Vậy quỹ thành viên là gì? Hãy để DuHa Academy giải thích cho bạn ở bài viết dưới đây!

1. Khái niệm quỹ thành viên là gì?

Theo điều khoản 41 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 đã quy định và đưa ra định nghĩa về khái niệm của quỹ thành viên là:

– “Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp”.

2. Quỹ thành viên được thành lập như thế nào?

Quỹ thành viên do các thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng góp vốn.

Việc thành lập quỹ thành viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Số vốn tối thiểu của mỗi người là 50 tỷ đồng;

– Số thành viên góp vốn: Có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

– Do 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;

– Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại 01 ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

2. Đặc điểm của quỹ thành viên

Dưới đây DuHa Academy sẽ giúp bạn chỉ ra những đặc điểm cơ bản của quỹ thành viên.

Xét một cách khái quát, mô hình quỹ đầu tư chứng khoán có những đặc điểm sau đây:

2.1. Vốn đầu tư của quỹ để đầu tư vào chứng khoán.

+ Đa số vốn đầu tư của quỹ thành viên được dùng để đầu tư vào chứng khoán.

+ Đặc điểm này được xác định cũng giống như đặc điểm của quỹ đầu tư chứng khoán dùng để phân biệt quỹ đầu tư chứng khoán với các loại quỹ đầu tư khác.

+ Đồng thời thì số vốn của quỹ thành viên này được quy định tối thiểu phải là 50 tỷ đồng

2.2. Quỹ thành viên được quản lý và đầu tư một cách chuyên nghiệp

– Quỹ thành viên được quản lí bởi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Các nhà đầu tư đã uỷ thác cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán việc quản lý quỹ thành viên và tiến hành hoạt động đầu tư chứng khoán từ số vốn của quỹ thành viên này.

– Công ty quản lý quỹ có thể cử ra một cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý quỹ gọi là nhà quản trị quỹ. Việc quy định của quỹ thành viên này cũng tương tự như quỹ đầu tư chứng khoán là

– Bởi vì quỹ thành viên được biết đến là một trong hai loại quỹ được phân nhỏ từ quỹ đầu tư chứng khoán theo như quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Tài sản của quỹ thành viên là độc lập

– Tài sản của quỹ thành viên độc lập với tài sản của công ty quản lý quỹ và các quỹ khác do công ty này quản lý.

– Việc này được thể hiện trong việc quỹ thành viên đầu tư chứng khoán có tài sản độc lập với tài sản của công ty quản lý quỹ nhằm đảm bảo việc đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tuân thủ đúng mục đích đầu tư, không bị chi phối bởi lợi ích khác của công ty quản lý quỹ.

– Sự tách bạch về tài sản giữa công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán nhằm đảm bảo công ty quản lý quỹ hoạt động quản lý vì lợi ích của các nhà đầu tư vào quỹ chứ không vì mục đích của riêng mình.

3. Quy định về quỹ thành viên

Quy định của quỹ thành viên
Quy định của quỹ thành viên

Trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật chứng khoán 2019 quy định về việc thành lập quỹ thành viên do các thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng góp vốn. Do đó, để thành lập được quỹ thành viên theo như quy định của pháp luật này thì cần đáp ứng về vốn tối thiểu về

3.1. Một số yêu cầu tối thiểu về quy định của quỹ thành viên

– Số lượng thành viên nhất định.

– Phải do một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý.

– Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại một ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

– Bên cạnh đó việc thành lập quỹ thành viên có hồ sơ báo cáo về việc thành lập quỹ thành viên.(*)

– Hợp đồng lưu ký tài sản

– Biên bản thỏa thuận góp vốn, danh sách các tổ chức tham gia góp vốn.

– Giấy xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô vốn đã góp

3.2. Yêu cấu với bản cáo bạch

Với bản cáo bạch tại trang bìa của bản cáo bạch phải nêu rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ:

“Quỹ này không phải tuân thủ các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Việc đầu tư vào quỹ này chỉ phù hợp đối với các tổ chức sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của quỹ. Tổ chức đầu tư vào quỹ này cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia góp vốn, quyết định đầu tư”.

3.3. Một số tài liệu cần kèm theo vào phần (*)

– Bản sao có chứng thực quyết định thành lập

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của thành viên góp vốn.

Lưu ý: Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài:

– Bạn cần có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá sáu (06) tháng trước ngày hoàn tất hồ sơ đăng ký lập quỹ và phải được dịch công chứng theo quy định của pháp luật liên quan.

– Biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị, quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với quy định tại điều lệ công ty của tổ chức góp vốn về việc tham gia góp vốn vào quỹ, về việc cử người đại diện phần vốn góp theo uỷ quyền kèm theo hồ sơ cá nhân của người này.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức nước ngoài.

3.4. Yêu cầu với việc chuyển nhượng phần vốn góp của quỹ thành viên

Bên cạnh việc quy định về vấn đề thành lập quỹ thành viên thì theo như quy định của pháp luật hiện hành cũng đưa ra các quy định liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của quỹ thành viên.

3.4.1. Thứ nhất

– Thành viên góp vốn trong quỹ thành viên được tự do chuyển nhượng phần vốn góp tại quỹ trong quá trình hoạt động góp vốn trong quỹ và vẫn phải đáp ứng điều kiện có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

– Trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng khi không đảm bảo được số lượng thành viên như vừa được nêu theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ. Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp tại quỹ phải bảo đảm:

+ Bên nhận chuyển nhượng trong quỹ thành viên đáp ứng được các quy định liên quan tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 98/2020/TT-BTC

+ Sau khi chuyển nhượng của các thành viên trong quỹ thì quỹ thành viên này vẫn đáp ứng điều kiện có từ 2 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

3.4.2. Thứ hai

– Công ty quản lý quỹ gửi thông báo kết quả giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo mẫu thông báo kết quả giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp quỹ thành viên theo phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng.

– Đối với các giao dịch chiếm từ 5% trở lên vốn điều lệ quỹ, công ty quản lý quỹ gửi kèm hợp đồng chuyển nhượng giữa các thành viên góp vốn của quỹ có xác nhận của công ty quản lý quỹ.

3.4.3. Thứ ba

– Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm lập và lưu trữ sổ đăng ký thành viên góp vốn và mọi thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong quỹ thành viên.

– Ngân hàng lưu ký có thể cung cấp dịch vụ lập và lưu trữ sổ đăng ký thành viên góp vốn trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với công ty quản lý quỹ.

Lời kết

Trên đây chuyên gia đào tạo affiliate Phùng Duy Hoan đã giúp người bạn đọc hiểu rõ về quỹ thành viên là gì? Đâu là đặc điểm và quy đinh của quỹ. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào xin hãy để dưới phần comment. Chúc bạn thành công.

Học làm youtube, cách kiếm tiền trên youtube

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

huóng dẫn tạo tài khoản ChatGPT Miễn Phí Tại Việt Nam

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản ChatGPT OpenAI Miễn Phí

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản ChatGPT OpenAI Miễn Phí xem videos và làm theo hướng dẫn để tạo được tài khoản ChatGPT miễn phí, thành công 100% hoặc bấm vào...

User Agent là gì?

User agent là gì? Cách kiểm tra, thay đổi User Agent trên trình duyệt

5/5 - (4 bình chọn) User agent không còn là thuật ngữ xa lạ đối với những người làm web. Vậy bạn đã biết User agent là gì? Cách kiểm...

thương hiệu cá nhân

Thương hiệu cá nhân là gì? Lợi ích, cách xây dựng thương hiệu cá nhân

5/5 - (1 bình chọn) Một sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng thì bán chạy hàng, bản thân bạn cũng cần thương hiệu để trở nên nổi bật và...

Tặng 99 Vé Miễn Phí 5 Ngày Học Làm Youtube